SAFE City

De uitvoering van het Gewestelijk Mobiliteitsplan, GOOD MOVE, zal omwille van zijn visie en actiepakket rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen aan het verkeersveiligheidsbeleid. Per slot van rekening zijn verkeersveiligheid en een aangename stad om in te wonen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De visie van het plan Good Move voor de stad (City Vision) omvat namelijk een ‘SAFE’-aanpak die tot doel heeft te zorgen voor een veilige en als veilig ervaren mobiliteit, met als gemeenschappelijk element met het huidige gewestelijk actieplan voor verkeersveiligheid nul doden en zwaargewonden tegen 2030. Alle acties voor de verbetering van de verkeersveiligheid die intussen – in maart 2020 – groen licht kregen van de regering, worden hierna overlopen. De respectieve actiefiches zijn al opgenomen in het plan Good Move en worden hier dus niet besproken.

A. GOOD NEIGHBOURHOOD

Organisatie van de mobiliteit in de wijken met het oog op een betere levenskwaliteit voor de bewoners ;

A.1 De snelheid op het gewestelijke grondgebied tot 30 km/u beperken

A.2 De wijken verkeersluw maken

A.6 Renoveren van grote kenmerkende openbare ruimtes

B. GOOD NETWORK

De vervoersnetwerken organiseren met het oog op performante dienstverlening ;

 B.1 De wegen en de openbare ruimte veilig en toegankelijk maken

B.2 Bepaalde assen herinrichten tot multimodale stadsvoulevards om de versplaatsingsomstandigheden van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer te verbeteren

B.3 Voetgangersboulevards creëren om de gewestelijike centra te verbiden (trein-en metrostations) en zich te voet te kunnen verplaatsen over grote afstanden buiten het stadscentrum

B.4 Inrichten van een netwerk van bevoorrechte fietsroutes : concretiseren van de Fiets Plus en Fiets COMFORT – netwerken, zorgen voor verbi,dingen met de andere gewesten

B.5 Zorgen voor de regelmaat van de bovengrondse bus – en tramlijnen

B.6 Het structurerend openbaarvervoernet verder uitbouwen om een antwoord te bieden op de demografische evoluties en de bouw van nieuwe wijken

B.7 Routes voor vrachtwagens uittekenen om de toegang tot de logistieke zones van de hoofdstad te faciliteren

B.8 De weginfrastructuur (wegen,tunnels…), stoepen en fietspaden onderhouden

B.9 De bouwplaatsen optimaal coördineren om de hinder voor de verplaatsingen te beperken en een goede toegankelijkheid van het gewest te behouden

B.10 Versterken van de controle vanop afstand van de kruisputen met verkeerslichten om het autoverkeer vlotter te doen verlopen, opstoppingen en incidenten te beheersen

D. GOOD CHOICE

Persoonlijke en collectieve keuzes beïnvloeden, zonder de individuele vrijheden in te perken ;

D.1 AStedelijke ontwikkekingen het mobiliteitsaanbad op elkaar afstemmen

D.2 De verordenende en technische instrumenten inzake parkeren versterken om de inname van de openbare ruimte te vekleinen

D.3 De autobelasting hevormen ten gunste van de best aan de stad aangepaste voertuigen Een mobiliteisbudget in de ondernemingen fiscaal stimuleren

D.4 Een kilometerheffing uitwerken op basis van het autogerbruik en de nodige begeleidende maatregelen nemen ten gunste van bepaalde doelgroepen

D.5 Evolueren naar een uitstrap uit verbrandingsmotoren tegen 2030 (diesel) en 2035 (benzine) en vooruitlopen op de kamst van alternatieven voor verbrandingsmotoren. De oplaadinfrastructuur voor het publiek uitbreiden

D.6 Sensibiliseringscampagnes voeren om multimodaliteit, respect voor ander weggebruikers en verkeersveiligheid aan te moedigen

D.8 Bedrijven aanmoedigen om hun bestellingen en leveringen te rationaliseren om de goederenstomen te verminderen

D.9 Logistieke praktijken in de bouwsector veranderen door het gebruik van de waterweg of het hergebruik van materialen in de kringloopeconomie aan te moedigen

E. GOOD PARTNER

Alle partners betrekken bij de uitvoering van het mobiliteitsplan;

E.1 De rol van het Gewest als organiserende mobiliteitsautoriteit versterken en consolideren van de regelgeving die op openbare en
particuliere exploitanten van toepassing is

E.2 Een constructief partnerschap met de 19 gemeenten ontwikkelen met inbegrip van gemeentelijke mobiliteitsplannen en lokale mobiliteitscontracten om het autoverkeer te verminderen

E.4 Harmoniseren van de technische, administratieve en financiële processen van de projecten inzake mobiliteit, infrastructuur en inrichting van de wegen

E.5 De projecten inzake mobiliteit en openbare ruimte uitdenken samen met de bevolking, verenigingen, en de economische en sociale sectoren dankij hun vertegenwoordiging in de gewestelijke en gemeentelijke mobiliteitscommissies

E.6 Een kwaliteitslabel voor de stedelijke distributie sector invoeren dat beantwoordt aan de bijonderheden van de stedelijke context

E.7 Streven naar nultolerantie inzake verkeesveiligheid en ook met betrekking tot parkeren, de technische keuring, het wegvervoer… De goede naleving van de bouwplaasten op de gewestwegen controleren

F. GOOD KNOWLEDGE

De mobiliteitsgegevens updaten en Good Move regelmatig evalueren.

F.1 Het gewestelijke mobiliteitsbeleid evalueren door de uitcoering van het plan regelmatig op te volgen, er de nodige correcties in aan te brengen en de toewijzing van de budgetten te herzien

F.2 Mobiliteitsgegevens verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen, en de uitvoerings en impactindicatoren van het gewestelijke mobiliteitsbeleid berekenen

F.3 Tevredenheidsenquêtes uitvoeren bij alle gebruikers van de stad

F.4 Een kenniscentrum inzake de evoluties en innovaties in de mobiliteitssector oprichten.

F.5 Een strategische visie ontwikkelen op de geleidelijke automatisering van voertuigen door tests uit te voeren en een verordend kader uit te werken

Top