Doelstelling: nul doden of zwaargewonden

op de wegen in het Brussels Gewest

tegen 2030

Invoering

In 2020 hebben we bij het

uitwerken van deze nieuwe

strategie heel wat lessen getrokken

uit het vorige actieplan.

De strategie is onderbouwd met vele waardevolle bijdragen en beschouwingen:

Een nieuw Actieplan dat voortbouwt op het vorige

Helaas konden niet alle doelstellingen van het vorige plan worden gerealiseerd. Maar ondertussen dienen zich met de initiatieven Good Move en Stad 30 nieuwe kansen aan voor nieuwe ambities.

Lees verder

Een parcours van gezamenlijke opbouw

Dit nieuwe plan 2021-2030 is het resultaat van intensief overleg tussen al wie betrokken is bij de verkeersveiligheid in Brussel en de burgers van het gewest.

Dit proces van gezamenlijke opbouw zal ongetwijfeld bijdragen tot de verwezenlijking van onze nieuwe doelstellingen.

Lees verder

Het doel van nul doden en zwaargewonden in Brussel

In 2019 schaarde de Brusselse Regering zich in de Gewestelijke Beleidsverklaring resoluut achter de “Nulvisie”: Nul doden en nul zwaargewonden.

Lees verder

De basisprincipes van de "Nulvisie"

Deze visie berust op 8 principes die samen het voetstuk van dit nieuwe plan vormen.

Lees verder

Duidelijke verantwoordelijkheden voor iedereen

Op de weg zijn de risico’s niet gelijk verdeeld. Daarmee moeten we rekening houden als we willen komen tot een harmonisch en veilig gezamenlijk weggebruik in het Brussels Gewest.

Lees verder

De Stad 30, de eerste stap van de "Nulvisie"

De grote maatregelen die de regering sinds 1 januari 2021 heeft genomen, de snelheidsbeperkingen verbonden aan de Stad 30, gaan ons helpen om deze “Nulvisie” als hoofddoelstelling te verwezenlijken.

Lees verder

Het kader van Good Move

Good Move is het gewestelijk mobiliteitsplan van het Brussels Gewest, waarin veiligheid centraal staat voor meer rust in de stad en in de wijken.

Lees verder

Uitdagingen

Verkeersveiligheid roep je

niet zomaar af.

We moeten lering trekken uit

de sterke en zwakke punten

van de vorige plannen.

En we moeten vooral rekening houden met aspecten van de realiteit zoals :

De lessen uit het vorige actieplan (2011-2020)

Hoewel niet alle doelstellingen zijn gehaald, heeft het vorige actieplan voor verkeersveiligheid ons toch veel bijgebracht.

Lees verder… 

Specifieke budgetten

Dit is een belangrijke voorwaarde om de uitdagingen aan te gaan waarmee wij te maken krijgen.

Lees verder… 

Voorbehouden menselijke middelen

Om onze ambities waar te maken, zijn inspanningen nodig om over personeel te kunnen beschikken.

Lees verder… 

Organiseren, plannen en evalueren

Doelstellingen, indicatoren en maatregelen zijn onmisbaar bij de verwezenlijking van onze “Nulvisie”.

Lees verder… 

Prioriteiten stellen

De geplande acties moeten naar prioriteit worden ingedeeld om snelle en zichtbare resultaten te kunnen boeken.

Lees verder… 

De te bereiken doelstellingen

Voor dit nieuw Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030 hebben het Brussels Gewest en alle actoren die actief zijn op het vlak van verkeersveiligheid zich duidelijke doelstellingen voorgenomen, bovenop het centrale streefdoel van nul doden en zwaargewonden.

DOELSTELLING 1

Het aantal en de ernst van aanrijdingen met voetgangers verminderen

Lees verder

DOELSTELLING 2

De stijging van het aantal aanrijdingen met fietsers ombuigen

Lees verder

DOELSTELLING 3

Het aantal en de ernst van aanrijdingen met bestuurders van bromfietsen en motorfietsen verminderen

Lees verder

DOELSTELLING 4

Het aantal en de ernst van aanrijdingen met bestuurders van zware voertuigen terugdringen

Lees verder

DOELSTELLING 5

De rijsnelheid, die een oorzaak en een verzwarende factor is voor de aanrijdingen, verminderen en onder controle houden

Lees verder

DOELSTELLING 6

Het aantal eenzijdige aanrijdingen, dus zonder opponent, verminderen

Lees verder

DOELSTELLING 7

De veiligheid van de wegeninfrastructuur permanent beheren, door het identificeren en behandelen van de ongevalgevoelige zones (OGZ’s)

Lees verder

DOELSTELLING 8

De evolutie van het aantal verplaatsingen met nieuwe voortbewegingstoestellen en de daarmee samenhangende ongevallen opvolgen

Lees verder

DOELSTELLING 9

Stereotypes in verband met sportief rijden en genderstereotypering doorbreken

Lees verder

DOELSTELLING 10

Hoffelijkheid in het verkeer promoten

Lees verder

Het actieplan 2021 – 2030

Op basis van de werkzaamheden met institutionele partners en burgers zijn prioriteiten en knelpunten aangewezen en acties goedgekeurd.

Deze zijn gestructureerd rond 6 pijlers, in functie van de mate van het tolerantieniveau dat het menselijk lichaam fysiek aankan.

SAFE Speed

Omvat acties in verband met snelheidsbeheersing.

SAFE Behaviour

Omvat acties die verband houden met de houding, met vaardigheden en met het gedrag van weggebruikers.

SAFE Street

Omvat acties voor de beveiliging van infrastructuur (met inbegrip van de schoolomgeving).

SAFE City

Biedt een overzicht van de acties die al in Good Move staan vermeld en die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de doelstelling van nul doden en zwaargewonden.

SAFE Vehicle

Omvat acties gericht op voertuigen, vaak vrachtwagens en het gebruik hiervan en de voorzieningen.

HUMAN
TOLERANCE
OF CRASH
IMPACTS

Het actieplan 2021 – 2030

Op basis van de werkzaamheden met institutionele partners en burgers zijn prioriteiten en knelpunten aangewezen en acties goedgekeurd.

Deze zijn gestructureerd rond 6 pijlers, in functie van de mate van het tolerantieniveau dat het menselijk lichaam fysiek aankan.

SAFE Speed

Omvat acties in verband met snelheidsbeheersing.

SAFE Street

Omvat acties voor de beveiliging van infrastructuur (met inbegrip van de schoolomgeving).

SAFE Behaviour

Omvat acties die verband houden met de houding, met vaardigheden en met het gedrag van weggebruikers.

SAFE Vehicle

Omvat acties gericht op voertuigen, vaak vrachtwagens en het gebruik hiervan en de voorzieningen.

SAFE City

Biedt een overzicht van de acties die al in Good Move staan vermeld en die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de doelstelling van nul doden en zwaargewonden.