Verkeersveiligheid is het geheel van

alle beslissingen, kleine en grote,

genomen door bijna alle

personen die betrokken zijn bij de

openbare ruimte.

De principes van een SAFE SYSTEM

Het ontbreekt nog steeds aan een echte verkeersveiligheidscultuur die collectief doorheen alle gewestelijke beleidsmaatregelen wordt uitgedragen. Zo'n volwaardige cultuur krijgt voornamelijk vorm via acties op governanceniveau.

Ondanks alle maatregelen waartoe wordt beslist en die worden uitgevoerd, blijven fouten (keuzes, inschatting, het nemen van risico’s) die verband houden met een gebrek aan kennis, ervaring, … van de weggebruikers, mogelijk.

Weggebruikers begaan soms fouten die kunnen resulteren in een aanrijding of een ongeval. Die fouten mogen niet worden bestraft met overlijden of zware verwondingen.

Eén manier om het aantal verkeersdoden en -gewonden terug te dringen, bestaat erin samen met alle ontwerpers van de infrastructuur een systematisch veilige aanpak – SAFE SYSTEM – te hanteren, zodat:

  • aanrijdingen minder waarschijnlijk zijn;
  • en wanneer ze zich ondanks alles toch voordoen, de betrokken weggebruikers niet overlijden of ernstig gewond raken.

Aldus is het het principe van “forgiving roads” of “wegen die (de fouten) vergeven” dat moet worden toegepast om de gevolgen van een ongeval op de weg te minimaliseren of te vermijden.

Dit concept kadert de acties opgenomen in het deel SAFE STREETS, dat handelt over het ontwerp en de inrichting van veiligere wegen.

De acties in verband met het SAFE SYSTEM worden in 4 families ingedeeld:

  • Verwezenlijking van het SAFE SYSTEM, acties 1 tot 6;
  • Beschikbaarheid van gegevens, acties 7 en 8;
  • Follow-up na een aanrijding, acties 9 tot 12;
  • Steun aan verantwoordelijken en partners, actie 13.

Verwezenlijking van een SAFE SYSTEM

De acties in verband met het SAFE SYSTEM hebben betrekking op bestuurskwesties, succesvoorwaarden, het verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens, monitoring en evaluatie van het plan.

Actie 1

De gemeenten voeren een Globaal Actieplan uit

Lees verder…

Actie 2

De uitvoering van het Actieplan wordt zorgvuldig opgevolgd

Lees verder…

Actie 3

De burger en de institutionele partners worden geregeld geraadpleegd

Lees verder…

Actie 4

Het Parket en de Rechtbanken kunnen de overtredingen behandelen

Lees verder…

Actie 5

Wegcriminaliteit wordt opgespoord, aangepakt en bestreden

Lees verder…

Actie 6

Politieagenten worden beter opgeleid in de problematiek.

Lees verder…

Beschikbaarheid van gegevens

Actie 7

Statistische gegevens zijn beschikbaar en bruikbaar

Lees verder…

Actie 8

Een registratieplatform voor burgers en weggebruikers

Lees verder…

Follow-up na een aanrijding

Actie 9

Elke dodelijke aanrijding geeft aanleiding tot inspectie en verslag

Lees verder…

Actie 11

Recidivisten worden geïdentificeerd en op gerichte wijze opgevolgd

Lees verder…

Actie 10

Verkeersslachtoffers en hun naasten worden begeleid

Lees verder..

Actie 12

Er worden nieuwe straffen ontwikkeld

Lees verder…

Steun voor de verantwoordelijken en partners

Actie 13

Het Gewest verleent financiële steun aan de Gemeenten en de politie

Lees verder…